Bezoek onze Cash & Carry Target Food Supply te Fresh Park Venlo. 5928 RH Venrayseweg 116 C, Venlo

Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Tema Fine Foods (kvk-nummer 17201045) gedane aanbiedingen en op alle door Tema Fine Foods aangegane overeenkomsten. Met name zijn deze voorwaarden ook van toepassing op door Tema Fine Foods aangegane overeenkomsten tot levering van producten en diensten aan afnemers van Tema Fine Foods. Ook zijn de voorwaarde van toepassing op alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als van uitvoerende aard, zoals offertes, orderbevestigingen en leveranties.

2. In het hierna volgende wordt onder “afnemer” verstaan degene aan wie Tema Fine Foods een aanbieding doet tot het leveren van producten of diensten, alsmede degene met wie Tema Fine Foods een overeenkomst sluit tot het leveren van producten of diensten.

3. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de afnemer of derden worden uitdrukkelijk door Tema Fine Foods van de hand gewezen.

4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig is, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht.

5. Afwijkingen en aanvullingen op deze voorwaarden gelden enkel indien Tema Fine Foods daarmee heeft ingestemd en deze schriftelijk zijn overeengekomen.

2. Offertes en overeenkomsten

1. Alle aanbiedingen of offertes van Tema Fine Foods zijn steeds vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Wordt een vrijblijvend aanbod door afnemer aanvaard, dan heeft Tema Fine Foods het recht om het aanbod te herroepen.

2. De inhoud van alle bij een aanbieding of offerte verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens is zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. De betreffende gegevens zijn voor Tema Fine Foods slechts bindend, indien dit uitdrukkelijk schriftelijk door Tema Fine Foods is bevestigd. Offertes zijn gebaseerd op de eventueel bij aanvraag door de afnemer verstrekte gegevens.

3. Overeenkomsten komen tot stand op het moment dat (1) Tema Fine Foods een aanbod of bestelling van afnemer telefonisch of schriftelijk bevestigt (2) op het moment dat Tema Fine Foods begint met de uitvoering van de overeenkomst; óf (3) op het moment dat afnemer voor de betreffende overeenkomst een factuur ontvangt.

3. Prijzen

1. Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Voor zover niet anders overeengekomen, zijn transport-, verzendkosten en kosten met betrekking tot het verzekeren van de goederen voor rekening van afnemer.

2. Indien de prijzen en/of tarieven van de toeleveranciers van Tema Fine Foods, dan wel andere prijsbepalende factoren, tussen de datum van sluiting van de overeenkomst en de datum van aflevering een verhoging ondergaan, is Tema Fine Foods gerechtigd de prijs dienovereenkomstig aan te passen.

4. Levering en afname

1. Tenzij schriftelijk anders in de offerte of overeenkomst is vermeld, geschiedt levering door ter beschikking stelling van de producten aan afnemer op het adres van Tema Fine Foods. Als tijdstip van levering geldt het moment waarop de bestelde producten in ontvangst zijn genomen.

2. De afnemer is verplicht aan de levering mee te werken, alsmede het geleverde in ontvangst te nemen. Afname wordt geacht te zijn geweigerd, indien de bestelde producten ter aflevering zijn aangeboden, doch aflevering door welke reden dan ook onmogelijk is gebleken. In dat geval geldt de dag waarop afname wordt geweigerd, als de dag van levering. Indien zich een weigering van afname voor doet, is de afnemer van rechtswege in verzuim.

3. Bij weigering van afname van het geleverde door de afnemer, behoudt Tema Fine Foods zich het recht voor eventueel daaraan verbonden kosten (waaronder de kosten van opslag en vervoer) door te berekenen aan de afnemer. Indien de levering bederfelijke waren betreft die als gevolg van de weigering van de afname teniet gaan, heeft Tema Fine Foods zonder meer recht op volledige nakoming van de overeenkomst door afnemer, zonder dat Tema Fine Foods nog een verplichting tot levering heeft.

4. Vanaf het moment van levering, daaronder begrepen het in lid 2 van dit artikel genoemde tijdstip, is het geleverde voor rekening en risico van de afnemer.

5. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn, tenzij uit de aard van de te leveren producten voortvloeit dat de opgegeven levertijden wel als een fatale termijn dienen te worden beschouwd. Afnemer dient Tema Fine Foods nog een redelijke termijn tot levering te bieden.

6. Indien het vermoeden bestaat, dat door afnemer niet aan haar betalingsverplichtingen kan worden voldaan, behoudt Tema Fine Foods zich het recht voor om bestellingen onder rembours te leveren, dan wel de levering van de producten uit te stellen totdat de afnemer op andere wijze afdoende zekerheid voor de betaling heeft verschaft.

5. Betaling en eigendomsvoorbehoud

1. Betaling dient te geschieden binnen 10 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen, bij gebreke waarvan de afnemer van rechtswege in verzuim zal zijn zonder dat enige ingebrekestelling is vereist.

2. Vanaf het moment, waarop de afnemer in verzuim is, tot aan de dag van volledige betaling, is deze aan Tema Fine Foods een vertragingsrente verschuldigd van 1 % per maand, of gedeelte daarvan, onverminderd het recht van Tema Fine Foods op volledige schadevergoeding op basis van de wet.

3. Verrekening door afnemer met vorderingen op Tema Fine Foods is niet toegestaan.

4. Alle kosten van invordering van het door de afnemer verschuldigde, zijn voor rekening van de afnemer. De hoogte van de aan Tema Fine Foods verschuldigde incassokosten bedraagt 15% met een minimum van € 50,–.

5. Betalingen van de afnemer aan Tema Fine Foods zullen steeds worden geacht te strekken tot voldoening der verschuldigde rente en/of kosten en vervolgens tot voldoening van de oudste openstaande facturen.

6. Onverminderd hetgeen overigens in deze voorwaarden is bepaald, verblijft de eigendom van door Tema Fine Foods aan de afnemer geleverde producten bij Tema Fine Foods, voor zover de aard van de geleverde producten hieraan niet in de weg staat. Het eigendom verblijft bij Tema Fine Foods tot het moment van volledige betaling door de afnemer van al hetgeen hij aan Tema Fine Foods is verschuldigd.

7. Tema Fine Foods is zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd om de geleverde producten, opbasis van het in dit artikel bepaalde, bij de afnemer of diens houders weg te (doen) halen indien de afnemer zijn verplichtingen niet nakomt. De afnemer is gehouden tot het verlenen van medewerking aan voornoemd weghalen van de producten.

6. Opschorting en ontbinding

1. Tema Fine Foods is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien: – afnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt; – na het sluiten van de overeenkomst aan Tema Fine Foods ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat afnemer haar verplichtingen niet zal nakomen.

2. Voorts is Tema Fine Foods gerechtigd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

3. Indien de overeenkomst (gedeeltelijk) wordt ontbonden zijn de vorderingen van Tema Fine Foods op de afnemer onmiddellijk opeisbaar. Indien Tema Fine Foods de nakoming van haar verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4. Tema Fine Foods behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

7. Overmacht

1. Indien Tema Fine Foods door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, is Tema Fine Foods gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de overeenkomst door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, onverminderd het recht van Tema Fine Foods op betaling door de afnemer voor reeds door Tema Fine Foods verrichte prestaties.

2. Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden, waardoor Tema Fine Foods tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, zoals (maar niet beperkt tot) werkstaking bij haar c.q. haar toeleveranciers, onvoorzienbare transportmoeilijkheden, brand, onvoorzienbare overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden en contingenteringen en bedrijfsstoringen bij haar c.q. bij haar toeleveranciers, alsmede onvoorzienbare wanprestatie door haar toeleveranciers waardoor Tema Fine Foods haar verplichtingen jegens de afnemer niet (meer) kan nakomen.

8. Conformiteit

1. Tema Fine Foods streeft naar de hoogst mogelijke kwaliteit van de door haar geleverde producten, die de eigenschappen dienen te bezitten die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn.

2. Afnemer dient het geleverde direct na levering te onderzoeken. Zichtbare tekorten of beschadigingen van het geleverde of de verpakking die bij levering aanwezig zijn, dient de afnemer op de aflevering bon, de factuur of de vervoersdocumenten te vermelden, bij gebreke waarvan de afnemer geacht wordt hetgeen geleverd is te hebben afgenomen en te hebben goedgekeurd.

3. Indien een door Tema Fine Foods geleverd product niet aan de overeengekomen eigenschappen voldoet, dient de afnemer Tema Fine Foods hiervan, binnen 3 dagen na ontdekking en uiterlijk binnen 7 dagen na levering, schriftelijk in kennis te stellen.

4. Indien het product niet aan de overgekomen eigenschappen voldoet en er tijdig is geklaagd zoals vermeld onder lid 2 en 3, dan gaat Tema Fine Food over tot vervanging of herstel van het gebrekkige product.

9. Aansprakelijkheid

1. In geval van gebrekkigheid van het geleverde product (artikel 8), is de aansprakelijkheid van Tema Fine Foods beperkt tot vervanging of herstel van het gebrekkige product.

2. In andere gevallen is Tema Fine Foods enkel aansprakelijk voor de directe schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Tema Fine Foods. De aansprakelijkheid voor directe schade is beperkt tot de verkoopprijs van de door haar geleverde producten van de betreffende order. Tema Fine Foods is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

3. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Tema Fine Foods beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval onder haar verzekering voor uitkering in aanmerking komt.

10. Toepasselijk recht

1. Op alle overeenkomsten tussen Tema Fine Foods en afnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen tussen Tema Fine Foods en afnemer zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde Rechter van de rechtbank Oost-Brabant.